เมนูเว็บไซต์
บริหารทรัพยากรบุคคล : มนุษย์สัมพันธ์ดี..มีความสุข

มนุษย์สัมพันธ์ดี..มีความสุข

(ดู 3,798) | ยังไม่มีคอมเม้นท์.
หมวดหมู่ บริหารทรัพยากรบุคคล - Update: Feb 16, 2011

มนุษย์สัมพันธ์ดี..มีความสุข

โดยทั่วไปมนุษย์ทุกคนต้องการแสวงหาความสุข ความพอใจในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

มนุษย์ สัมพันธ์สุขภาพจิตยึดหลัก คนที่มีสุขภาพจิตดี คือคนที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รู้จักตัวเอง ทำให้ผู้อื่นมีความสุข มีความพอใจในการอยู่ร่วมกับเราด้วย

การ สร้างมนุษย์สัมพันธ์ ยึดหลักการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ โดยใช้หลักปฏิบัติที่ว่าเมื่อเราต้องการสิ่งใด ผู้อื่นก็มีความต้องการสิ่งนั้นเช่นกันส่วนในด้านจิตใจก็ให้ยึดหลักที่ว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรา

หลักในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์เพื่อเป็นแนวทางช่วยให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

1. ทักทาย พูดคุย โอภาปราศรัย

2. ยิ้มแย้มแจ่มใส อารมณ์ดี

3. เรียกขาน จำชื่อบุคคลได้

4. เป็นกันเอง ให้ความช่วยเหลือ

5. พูดและทำด้วยจริงใจ ไม่เสแสร้ง

6. ไม่ถือตัวให้ความสนใจแก่บุคคลทุกชั้น

7. เห็นอกเห็นใจ เอาใจเขาใส่ใจเรา

8. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

9. มีจิตใจพร้อมบริการผู้อื่น

10. ยอมรับนับถือในเกียรติของผู้อื่น

11. มีอารมณ์หนักแน่น มั่นคง

12. รู้จักตนเอง รู้จักประมาณ

13. มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน

14. มีความแนบเนียนในการติดต่อกับคนอื่น อ่อนน้อมถ่อมตน


จากหนังสือมนุษย์สัมพันธ์ โดย ม.ร.ว.สมพร  สุทัศนีย์

** การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ มิได้หมายถึงการแลกเปลี่ยนวัตถุสิ่งของเพียงอย่างเดียว แต่หมายความรวมถึงการให้ความรู้สึกที่ดีๆต่อกัน เราสามารถทำได้ก็จะช่วยให้ปรับตัวได้

มา ” รู้จัก เข้าใจ ตนเอง และผู้อื่น ”

มนุษย์มีบุคลิกภาพแตกต่างกัน ตามทัศนะของจิตวิทยา และนักการศึกษา ดังนี้

เชลดอน (Sheldon, 1954 อ้างถึงใน วัชรี ทรัพย์มี และธำรงศักดิ์หมื่นจัก 2527 : 13 –14 ) แบ่งบุคลิกภาพมนุษย์ได้ดังนี้

1. ประเภทผอมสูง (Ectomorph)บุคคลที่มีรูปร่างผอมสูงจะมีลักษณะเคร่งขรึมเงียบเก็บตัว

2. ประเภทกำยำล่ำสัน (Mesomorph)เป็นบุคคลที่กล้าหาญ กล้าเสี่ยงกล้าผจญภัยเข้มแข็ง

3. ประเภทอ้วนเตี้ย (Endomorph) บุคคลที่มีรูปร่างอ้วนเตี้ยเป็นคนชอบสังคม อารมณ์ดี ร่าเริง พูดคุย ใจดี ใจเย็น

จุง (Jung, 1961 อ้างถึงใน วัชรี ทรัพย์มี และธำรงศักดิ์ หมื่นจักร, 2527 : 14) ได้แบ่งบุคลิกภาพของมนุษย์ออกเป็น 3 ประเภท คือ

1. ประเภทเก็บตัว (Introvert) คือ บุคคลที่ไม่ชอบสังคม เมื่อมีปัญหาจะแยกตัวออกจากสังคม เป็นคนไม่ชอบพูด ขี้อาย ชอบคิดมากว่าชอบพูดมีอารมณ์รุนแรง นอกจากนี้ยังคิดช้า ตัดสินใจช้า ขาดความเชื่อมั่นในตนเองถ้าจะพูดก็มักจะพูดเรื่องของตัวเองและชอบเขียน มากกว่าพูด

2. ประเภทแสดงตัว (Extrovert) บุคคลประเภทนี้ชอบเข้าสังคม ชอบพบปะพูดคุยกับผู้อื่น เป็นคนเปิดเผย ร่าเริงแจ่มใส มีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือสังคมไม่สนใจตนเองมากนัก ถือสังคมเป็นศูนย์กลาง ชอบทำงานเป็นกลุ่ม ติดต่องานได้คล่องแคล่วว่องไว มีมนุษยสัมพันธ์ดี แต่มีข้อเสีย คือ เป็นคนพูดมาก เก็บความลับไม่อยู่ พูดนอกเรื่อง พูดเกินจริง สนิทกับคนแปลกหน้าเร็วเกินไป พูดไม่ถูกกาลเทศะ และชอบพูดทับถมผู้อื่น

3. พวกกลาง ๆ (Ambivert) บุคคลประเภทนี้เป็นคนพูดพอควร เดินทางสายกลางมีชีวิตเรียบง่าย อยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่ในสังคมก็มีความสุข คบหากับคนทั่วไปได้ดี ไม่พูดมากเกินไป และไม่น้อยเกินไป

โรเบิร์ท เอช ลอว์ชัน (Robert H. Lawson) ได้จำแนกบุคคลออกเป็น 5 ประเภทคือ

1. ประเภทดื้อรั้น บุคคลที่ดื้อรั้นจะชอบคัดค้านความคิดของผู้อื่นไม่ค่อยยอมจำนนในการโต้เถียง ไม่ชอบให้มีการเปลี่ยนแปลง จะรู้สึกไม่พอใจเมื่อถูกสั่งให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

2. ประเภทเฉื่อยชา บุคคลประเภทเฉื่อยชามักจะทำงานช้า คิดแล้วคิดอีกกว่าจะตัดสินใจต้องใช้เวลานาน

3. ประเภทอารมณ์อ่อนไหว บุคคลประเภทนี้เห็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่พูดกระทบนิดกระทบหน่อยก็ไม่ได้ และจะไม่พอใจเมื่อถูกสั่งให้ทำงาน

4. ประเภทขี้ขลาด บุคคลประเภทนี้ขี้อาย ไม่กล้าชักถาม ไม่กล้าตัดสินใจทำอะไรเพราะจะมีความกลัว มีความสงสัยตลอดเวลา ขาดความเกรงใจ

5. ประเภทก้าวร้าว บุคคลประเภทนี้กล้าคิด กล้าทำ ชอบโต้เถียง ไม่มีความอดทน มักจะพูดจาหยาบคาย กิริยารุนแรง ขาดความเกรงใจ

เบลค และ มูตัน (Blake and Mouton, อ้างถึงใน ชัยพร วิชชาวุธ 2535:21-30) ได้แบ่งบุคลิกภาพของบุคคลออกตามรูปแบบของพฤติกรรมการบริหารได้ 5 ประเภท ดังนี้

1. ประเภทไม่เอาไหน (Imporerished) สัญลักษณ์ของคนประเภทนี้คือ เต่า โดย ปกติเต่าชอบหดหัวไม่กล้าเผชิญหน้ากับใคร บุคคลประเภทนี้จึงไม่กล้าเผชิญปัญหา เมื่อมีความผิดเกิดขึ้นจะโทษผู้อื่น ขาดความริเริ่มสร้างสรรค์ ยอมตามผู้อื่นด้วยความเคืองขุ่นใจ เมื่ออยู่ต่อหน้าอาจจะบอกว่าไม่เป็นไร แต่เมื่ออยู่ลับหลังจะบ่นหรือนินทา ไม่สนใจลูกน้องและไม่สนใจงาน ชอบอยู่เฉย ๆ ใครจะทำอะไรก็ทำไป เมื่อเกิดความผิดพลาดจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใด ๆ

2. ประเภทยอมตาม (Country Club Manager) สัญลักษณ์ของคนประเภทนี้ ตุ๊กตาหมี เป็นบุคคลที่ยอมผู้อื่นโดยไม่มีเงื่อนไข เปรียบเสมือนตุ๊กตาหมีที่ยอมให้คนกอดรัดฟัดเหวี่ยงได้ตามใจชอบ บุคคลประเภทนี้จะให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจโดยไม่ปริปากบ่นทั้งต่อหน้า และลับหลัง มีความเสียสละ มักจะยอมให้คนอื่น ๆ ทำสิ่งต่าง ๆ ก่อนเสมอ มองคนในแง่ดี ถ้าเป็นผู้บริหารก็จะสนใจ คนมากกว่างาน เอาใจลูกน้อง กลัวลูกน้อง สร้างบารมี เพราะขาดความสามารถในการทำงาน

3. ประเภทชอบใช้อำนาจ ( Authoritarian ) สัญลักษณ์ของคนประเภทนี้คือ ฉลาม ธรรมชาติ ของฉลามคือดุร้าย บุคคลประเภทนี้จะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวชอบใช้อำนาจในการแก้ปัญหาโดยไม่คำนึง ถึงความรู้สึกของผู้อื่น เน้นความต้องการของตนเอง

4. ประเภทกลาง ๆ (Mediocre ) สัญลักษณ์ของคนประเภทนี้คือสุนัขจิ้งจอก เป็นบุคคลไม่ยอมเสียเปรียบใคร แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยวิธีประนีประนอม เช่น แบ่งคนละครึ่งเพราะการแบ่งคนละครึ่งย่อมทำให้อีกฝ่ายได้รับผลประโยชน์ไม่ เต็มที่การแก้ปัญหามักเป็นไปในลักษณะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาตัวรอด ขาดความจริงใจ

5. ประเภทใจเย็น ( Team Manager) สัญลักษณ์ของคนประเภทนี้คือ นกฮูก เป็นคนใจเย็น เพราะนกฮูกไม่มีปฏิกริยาโต้ตอบต่อมนุษย์ แต่จะแอบดูลับหลังเหมือนการตื่นในเวลากลางคืน บุคคลประเภทนี้จึงศึกษาความต้องการของผู้อื่นและความต้องการของตนเอง วิธีแก้ปัญหาความขัดแย้ง คือ ควบคุมอารมณ์ รับฟังด้วยความเข้าใจ พูดจาไพเราะ ขอความเห็น แสดงความเห็น แสวงหาทางเลือกในการแก้ปัญหาหลาย ๆ ทาง และแก้ปัญหาด้วยการสนองความต้องการของตนเองและของผู้อื่น

ประสพ รัตนากร (อ้างถึงใน ธรรมรส โชติกุญชร, 2524 : 49-50 ) ให้ความคิดเห็นว่า บุคลิกภาพของมนุษย์แบ่งออกเป็น 8 ประเภท คือ

1. ประเภทปัญญาชน คนประเภทนี้มักใช้สติปัญญาเป็นเคริ่องกำหนดพฤติกรรม ทำอะไรต้องไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล

2. ประเภทปากเป็นเอก คนประเภทนี้ชอบใช้วาจาเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ

3. ประเภทถืออำนาจเป็นใหญ่ คนประเภทนี้ชอบใช้อำนาจวางโต หรือแฝงไว้ด้วยอำนาจ

4. ประเภทที่รู้จักและเข้าใจตนเอง คือ ประเภทที่รู้ฐานะของตนเองว่าเป็นใคร มีความสำคัญอย่างไร

5. ประเภทมีความอดทน คนประเภทนี้จะมีความอดทน อดกลั้น

6. ประเภทเจ้าอารมณ์ คนประเภทนี้ใช้อารมณ์เป็นใหญ่ มีอารมณ์รุนแรง เป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้น

7. ประเภทยึดระเบียบกฎเกณฑ์ คนประเภทนี้นอกจากจะยึดระเบียบกฎเกณฑ์แล้วยังเป็นประเภทเถรตรง

8. ประเภทยึดถือสังคม คนประเภทนี้ชอบทำตามสังคม เปลี่ยนแปลงปรับปรุงสิ่งต่างๆ ตามสังคม นิยมใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องสำอาง เสื้อผ้าตามแฟชั่น ตามสังคม

นอกจากนี้มีการจำแนกบุคคลในวงการสมาคมตามพฤติกรรมที่แสดงออกเป็น 4 ประเภท (ธรรมรส โชติกุญชร, 2524 : 51 – 52) ดังนี้คือ

1. พวกที่ชอบใช้อำนาจเหนือผู้อื่น (Dominant) คนพวกนี้ชอบทำตัวเหนือผู้อื่น ชอบเป็นผู้นำ อยากมีชื่อเสียงเด่นในสังคม

2. พวกยอมจำนน (Submissive) คนพวกนี้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนว่านอนสอนง่ายยอมเสียเปรียบผู้อื่น ผ่อนปรน ใครว่าอะไรก็ว่าตาม มักจะตกเป็นเบี้ยล่างผู้อื่นเสมอ ไม่มีความคิดเป็นของตนเอง

3. พวกประนีประนอม (Compromise) เมื่อเข้าสมาคมพวกนี้ชอบแสดง พฤติกรรมแบบขอไปที มีลักษณะออมชอม ไม่เคร่งครัดระเบียบ

4. พวกบูรณาการ (Integretion) พวกนี้มีจิตใจโอบอ้อมอารี ชอบการเป็นพวกพ้อง

วิทยา นาควัชระ (2531 : 59) ได้กล่าวถึงคนบางประเภทว่าเป็น “คนพันธุ์ถั่วงอก” ซึ่ง หมายถึงคนที่ไม่มีแก่นสารในชีวิต อยู่ไปวันๆหนึ่ง ดูเหมือนว่าเป็นคนฉลาดแต่ไม่ฉลาด หรือดูเหมือนว่าเป็นคนพูดเก่ง ทำงานเก่ง มีความรู้รอบตัวแท้จริงมีลักษณะตรงกันข้ามกับลักษณะที่กล่าวมา

ลักษณะ สำคัญของคนพันธ์ถั่วงอก คือ ไม่มีความรับผิดชอบ ขาดกติกา กฎระเบียบ วินัยในชีวิต ขาดความอดทน มองดูผิวเผินเหมือนคนที่อิ่มไปด้วยความรู้ ความสามารถเหมือนถั่วงอกที่อิ่มไปด้วยน้ำ

คนพันธ์ถั่วงอกจึงดีแต่วางมาด โก้หรู พูดจาคล่องแคล่วมีมารยาทสังคมงดงาม ฉลาดในการแสดงความคิดเห็นแต่ไม่ลงมือทำ

เราสามารถปรับปรุงตนเองเพื่อการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ แม้ว่าคนเราจะมีความแตกต่างกัน แต่ทุกคนก็มีความต้องการคล้ายกัน นั่นคือ ต้องการมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข

แสดงความคิดเห็น